Szkolne Koło CARITAS

 
   
 

Źródła inspiracji

Program Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół nr 3 w Dąbkach jak i powstanie samego Koła jest wynikiem doświadczeń w pracy z dziećmi w tejże szkole, które niejednokrotnie same dostrzegały osoby potrzebujące pomocy, wychodziły z inicjatywą i podejmowały różnorodne działania niosąc pomoc potrzebującym w swoim środowisku. Dlatego też, widząc taką potrzebę w styczniu 2006 roku, celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia, zwróciliśmy się z prośbą do Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej o powołanie Szkolnego Koła Caritas. Na mocy dekretu z 6 marca 2006r. podpisanego przez Dyrektora Caritas Diecezji Ks. Pawła Brostowicza zaczęliśmy oficjalnie istnieć. W wyniku porozumienia między Dyrekcją szkoły a Proboszczem parafii opiekunami koła zostały Małgorzata Miszczuk i Marzena Chochla. Trudno mówić o jakimś konkretnym działaniu, rozwoju oraz realizacji zadań Koła bez opracowania konkretnego programu, zwłaszcza że działalność koła stawała się coraz szersza.

 

Działania szczegółowe

Na początku września 2006r. opracowaliśmy Program Szkolnego Koła Caritas, który został bardzo pozytywnie przyjęty zarówno przez Dyrektora Szkoły, zarząd Koła jak i samych członków i natychmiast wdrożony do realizacji.

        Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 3 w Dąbkach jest organizacją dziecięcą obejmującą przede wszystkim uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i I- III  Gimnazjum – corocznie ok. 40 osób oraz członków seniorów (ok.10)

 

1.  członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego;

2.            członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

        Spotkania Koła odbywają się na terenie Szkoły 2 razy w semestrze (w razie potrzeby częściej), gdzie oprócz części formacyjnej są omawiane bieżące zadania wynikające z Programu i uwzględniające konkretne potrzeby i realne możliwości, oraz podsumowanie wyników działań już podjętych.

Założenia Koła

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:

włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność
chary tatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkolę
i Caritas Diecezji;

autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.
Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:

>      Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;

>      Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy posprzątanie mieszkania;

>      Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii.

 

Cel główny

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

>    praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;

>    uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;

>    budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne

dobro.

 

Cele Szczegółowe  

Praca w Szkolnym Kole Caritas:

> Uczy:

        Miłości bliźniego;

        Tolerancji i zrozumienia;

        Wspólnej zespołowej pracy;

        Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;

        Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;

        Podejmowania własnych inicjatyw;

        Budowania właściwej hierarchii wartości;

        Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;

 

>      Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;

>      Szerzy i pogłębia miłosierdzie;

>      Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;

>      Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;

>      Wzmacnia pożądane społecznie postawy.

Metody i formy pracy

        Samodzielne   wykonywanie   kartek   świątecznych,    stroików,   palm   i   pisanek wielkanocnych;

        Organizowanie konkursów na terenie szkoły na najładniejsze kartki świąteczne (Bożonarodzeniowe i Wielkanocne), stroiki świąteczne, palmy i pisanki wielkanocne;

        Organizowanie wystaw wykonanych przez siebie prac;

        Sprzedaż wykonanych przez siebie prac zarówno w szkole przed spotkaniami z rodzicami jak i przy kościele;

        Znalezienie sponsorów odzieży dla dzieci i rodzin potrzebujących oraz rozpowszechnianie jej

        Zbiórki np.; podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły;

        Udział w ogólnopolskich akcjach „Dzień Papieski", oraz „ Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ";

        Udział w akacji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”

        Udział w akcji „Góra grosza”

        Zakup odzieży zimowej i wiosennej dla dzieci najbardziej potrzebujących (z uzbieranych przez siebie funduszy) lub pomoc w zależności od wynikłej bieżącej potrzeby;

        Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym;

        Dostrzeganie potrzebujących w swoim środowisku.